V Mestni občini Velenje deluje več komisij in delovnih skupin, ki jih imenuje župan Mestne občine Velenje. V skupine so vključeni sodelavci in zunanji strokovnjaki različnih strok, ki s svojimi pogledi in sodelovanjem obravnavajo posamezne teme ter pospešeno izvajajo določene ukrepe.

V Mestni občini Velenje deluje več komisij in delovnih skupin, ki jih imenuje župan Mestne občine Velenje. V skupine so vključeni sodelavci in zunanji strokovnjaki različnih strok, ki s svojimi pogledi in sodelovanjem obravnavajo posamezne teme ter pospešeno izvajajo določene ukrepe. V letošnjem letu je župan Mestne občine Velenje Peter Dermol s sklepom imenoval kar nekaj novih delovnih skupin, ki so zadolžene za izvajanje določenih nalog – Komisijo za nadzor nad urejenostjo mesta, Delovno skupino za analizo porabe toplotne energije in vode v večstanovanjskih objektih ter 3 projektne skupine za pripravo programov Poletje v Velenju, Pikin festival in Čarobni december. K sooblikovanju podobe mesta pozivamo tudi občane, ki lahko svoje pobude in predloge pošljejo na info@velenje.si.
 
Komisiji za nadzor nad urejenostjo mesta predseduje podžupanja Aleksandra Vasiljević, člani pa so tako sodelavci občinske uprave kot tudi zunanji strokovnjaki. Naloga komisije je pregled kritičnih točk v občini in priprava predlogov izboljšav, nadgradnja urejenosti mesta tako javnih kot zasebnih zemljišč. Želimo si, da je naše mesto še bolj urejeno in da smo nanj vsi ponosni.
Gre za nadgradnjo Komisije za urejanje drevnine, zelenic in nasadov, ustanovljene leta 2021, ki jo sestavljajo dva predstavnika Urada za komunalne dejavnosti, dve predstavnici Urada za urejanje prostora, dva predstavnika koncesionarja ter zunanja sodelavka – arboristka. Naloga komisije je, da preuči vsako pobudo, predlog ali prijavo in zanjo najde ustrezne rešitve. Komisija si zelo prizadeva za ohranitev vsakega drevesa in se za odstranitev odloči le takrat, ko je to nujno potrebno. Delo koncesionarja in odločanje komisije je vezano izključno na zemljišča v lasti občine oz. površine javnega dobra, saj občina drugje nima pristojnosti.
 
Delovno skupino za analizo porabe toplotne energije in vode v večstanovanjskih objektih vodi direktor občinske uprave mag. Iztok Mori, njeni člani pa so strokovni sodelavci Komunalnega podjetja Velenje, Zavoda KSSENA in občinske uprave. Skupina bo še v tem mesecu pripravila popis stanja in porabe tako toplote kot vode po posameznih objektih oz. stanovanjih. Na podlagi pridobljenih podatkov bomo lahko pripravili potrebne ukrepe in razpise, s katerimi bomo pomagali občanom energetsko sanirati svoje domove in se pripraviti na naslednjo kurilno sezono.
 
V sodelovanju z javnimi zavodi smo oblikovali 3 projektne skupine za pripravo programov Poletje v Velenju, Pikin festival in Čarobni december, ki jim predsedujejo sodelavci Festivala Velenje. Naloga skupin je, da dogodke v našem mestu povežejo, datumsko uskladijo in programsko oblikujejo tako, da bodo lahko različne skupine občanov in tudi obiskovalci našli zase primerne zabavne vsebine. V našem mestu je že sedaj veliko dogodkov, ki pa jih želimo nadgraditi. Delo posamezne skupine bomo v kratkem predstavili na novinarskih konferencah.
 
Vse občane vabimo, da nam na e-naslov Mestne občine Velenje info@velenje.si posredujejo predloge, pobude in svoje poglede ter tako tudi sami prispevajo k sooblikovanju še lepše podobe našega mesta.
 
Prijazen pozdrav

VIR: Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje