Najlepši pomladni mesec je v Obalnih galerijah Piran mesec druženja, različnih izobraževalnih srečanj in vodstev ter drugih promocijskih dogodkov, zato smo za vas skrbno pripravili številne zanimive vsebine.

NAPOVEDNIK ZA MESEC MAJ

Najlepši pomladni mesec je v Obalnih galerijah Piran mesec druženja, različnih izobraževalnih srečanj in vodstev ter drugih promocijskih dogodkov, zato smo za vas skrbno pripravili številne zanimive vsebine.

Za april napovedani promocijski dogodek ART OBJECTS: TARTINI 330 se bo odvil v petek, 13. 5. 2022, ob 17. uri v Dvorani vedut v rojstni hiši slavnega skladatelja Giuseppeja Tartinija v Piranu. Tam bomo predstavili proces ustvarjanja promocijskih artiklov in vizualnega gradiva, ki nastaja v sodelovanju Obalnih galerij Piran s Skupnostjo Italijanov Giuseppe Tartini ter interdisciplinarno skupino umetnikov, modnih oblikovalcev in drugih kreativnih izumiteljev. Po predstavitvi bo pokušina vin Vinakoper in sproščeno druženje. Več na povezavi …

V mesecu maju najavljamo zanimivo delavnico ODPRTI POZIV: O TUTORIALIH, STEREOTIPIH IN POGLEDIH NA TELO, na kateri bo umetnica Corinne Mazzoli preučevala in raziskovala spletno identiteto, samoreprezentacijo in študije spola. Projekt so podprli Italian Council (2021), Generalni direktorat za sodobno ustvarjalnost in Ministrstvo za kulturo Italije; organiziran je v sodelovanju z Obalnimi galerijami Piran, ki tovrstna sodelovanja z navdušenjem pozdravljajo. Delavnica bo potekala v prostorih študijskega programa UPPF Vizualne umetnosti in oblikovanja, v torek, 17. 5. in sredo, 18. 5., v torek, 24. 5., ter v sredo, 25. 5. 2022, od 9.00 do 12.00. Rezultati delavnice bodo predstavljeni v petek, 27. 5., in soboto, 28. 5. 2022 v delavnici MGP. Vse informacije za prijavo na delavnico in več o vsebinah na tej povezavi.

V Mestni galeriji Piran si lahko do ponedeljka, 30. 5. 2022, ogledate razstavo PANORAMA. Izbor iz umetniškega fonda Obalnih galerij Piran. Ta je nastala v dialogu med direktorico Maro Ambrožič Verderber in kustosinjo-pripravnico Samantho Chia, ki bo imela v sredo, 11. 5. 2022, ob 18. uri  vodstvo po razstavi v italijanskem jeziku. Vodeni ogled je priložnost, da spoznate intriganten proces oblikovanja posameznih zbirk, različne načine pridobivanja likovnih del ter s tem povezane zanimive vsebine in širši javnosti neznane informacije. Več na povezavi ...

V mesecu aprilu smo odprli dve odlično obiskani razstavi: v Galeriji Meduza v Kopru se predstavlja Aleksander Velišček z razstavo SLIKE 2020-2022, ki bo na ogled do petka, 24.6. 2022, v Galeriji Monfort v Portorožu pa bo do srede, 1. 6. 2022, na ogled pred kratkim odprta razstava instalacij Daniele Danice Tepeš z naslovom NA DRUGI STRANI / ON THE OTHER SIDE. Slednja je plod sodelovanja med Obalnimi galerijam Piran in Akademijo za vizualne umetnosti - AVA iz Ljubljane. Ob razstavi je bil natisnjen poseben plakat-zloženka s kritiškim prispevkom Jovite Pristovšek, ki ga je izdal Inštitut ERGO SUM. Po razstavi bo v sredo, 18. 5. 2022, ob 18. uri organizirano vodstvo ob druženju z umetnico Danielo Danico Tepeš in kustosom razstave Maticem Bukovcem. Več na povezavi …

Izjemen obisk beležimo tudi na razstavi Emila Memona z naslovom SAINTLY BODY v Galeriji Loža. Zato ─ pred njenim iztekom 30. 5. 2022 ─ v četrtek, 19. 5.2022, ob 18. uri organiziramo strokovno predstavitev in okroglo mizo z avtorjem, edinim slovenskim predstavnikom izvirne newyorške pop art scene. Dogodek bo vodila kustosinja razstave umetnostna zgodovinarka Barbara Borčić, ki bo predstavila tudi umetniško-zgodovinski okvir, v katerem se je Memon formiral in deloval. Z umetnikom bosta osvetlila njegova »italijanska svinčena leta« v Firencah konec sedemdesetih, »alternativno kulturo« v Ljubljani na začetku osemdesetih let in življenje v newyorški »urbani distopiji« od zgodnjih osemdesetih let naprej, ki je bila najbolj spektakularno prizorišče umetnosti vse do današnjega časa. V tem okolju je bil Emil Memon vedno in povsod na margini; njegovo življenje so zaznamovali kontrakultura, subkultura, politična umetnost, grafiti in prisotnost na velemestni klubski sceni. Več na povezavi …

V Obalnih galerijah Piran nam veliko veselja prinaša spodbujanje ustvarjalnosti mladih. Dolgoletno uspešno sodelovanje z VRTCEM MORNARČEK PIRAN bomo v torek, 31. 5. 2022, zaznamovali z zaključkom Unescovega projekta OB MORJU SEM TER TJA, ki je v vrtcu potekal v tem šolskem letu. Odkrivali in raziskovali so naravne lepote ob pohodnih poteh ter ob tem razvijali zdrav življenjski slog. Otroci so aktivno sodelovali pri varovanju narave ter tako razvijali kritično mišljenje in pozitiven odnos do okolja. Staršem in lokalni skupnosti bomo v Galeriji Herman Pečarič predstavili izdelke, ki so nastali v okviru projekta. Razstavo s krajšim programom bomo odprli v torek, 31. 5. 2022.

V mesecu maju bomo organizirali tudi druge pedagoške in andragoške delavnice, zato vas vljudno vabimo, da naš program spremljate na naši spletni strani, posvečeni izobraževalnim dejavnostim. Med temi pripravljamo drugo izvedbo zelo priljubljene delavnice ZAVIJ, ZALEPI, POSPREJAJ!. Ta bo  tokrat potekala v okviru otvoritvenega programa DAN V PARKU, ki ga organizira Občina Piran v novem amfiteatru Parka sonce v soboto, 21. 5. 2022. Več bo objavljeno na povezavi …  
 
Veselimo se srečanja in druženja z vami!

*********

APPUNTAMENTI DI MAGGIO


Il mese primaverile più bello è, nelle Gallerie costiere Pirano, il mese da dedicare agli incontri didattici, alle visite guidate, ad altri eventi promozionali, per questo abbiamo preparato per voi tanti contenuti interessanti.

L'evento promozionale ART OBJECTS: TARTINI 330, indetto per aprile, si svolgerà venerdì 13 maggio 2022, alle ore 17.00, nella Sala delle vedute della casa natale del celebre compositore Giuseppe Tartini a Pirano. Lì presenteremo il processo di creazione di oggetti promozionali e materiale visivo creato dalle Gallerie costiere Pirano in collaborazione con la Comunità italiana Giuseppe Tartini e con un gruppo interdisciplinare di artisti, stilisti e altri inventori creativi. La presentazione sarà seguita da una degustazione di vini della cantina Vinakoper in un ambiente rilassato. Maggiori informazioni al collegamento.
 
A maggio annunciamo un interessante workshop CHIAMATA APERTA: SU TUTORIAL, STEREOTIPI E APPROCCI AL CORPO, dove l'artista Corinne Mazzoli studierà ed esplorerà identità online, autorappresentazione e studi di genere. Il progetto è stato sostenuto dal programma Italian Council (2021), dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea e dal Ministero della Cultura italiano, ed è organizzato in collaborazione con le Gallerie costiere Pirano, che si vedono entusiaste di simili collaborazioni. Il workshop si svolgerà negli spazi del Corso di Arti visive ed educazione della UPPF a Capodistria, martedì 17 maggio e mercoledì 18 maggio, martedì 24 maggio e mercoledì 25 maggio 2022, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. I risultati del workshop saranno presentati venerdì 27 maggio e sabato 28 maggio 2022. Tutte le informazioni per l'iscrizione al workshop e maggiori informazioni al collegamento.

Fino a lunedì 30 maggio 2022 è possibile visitare alla Galleria civica Pirano la mostra
IL PANORAMA. Selezione dal fondo artistico delle Gallerie costiere Pirano. La mostra nasce dal dialogo tra la direttrice Mara Ambrožič Verderber e la curatrice-tirocinante Samantha Chia, che mercoledì 11 maggio 2022, alle ore 18.00, condurrà una visita guidata della mostra in lingua italiana. La visita guidata è un'occasione per conoscere l'intrigante processo di creazione delle singole collezioni, le diverse modalità con cui sono state acquisite le opere d'arte, i relativi contenuti di interesse e alcune informazioni sconosciute al grande pubblico. Maggiori informazioni al link ...

Ad aprile abbiamo inaugurato due mostre di grande successo:
nella Galleria Medusa è in mostra Aleksander Velišček con DIPINTI 2020-2022, che rimarrà aperta al pubblico fino a venerdì 24 giugno 2022; nella Galleria Monfort di Portorose invece sono state inaugurate di recente le installazioni di Daniela Danica Tepeš intitolate DALL'ALTRA PARTE / ON THE OTHER SIDE in visione fino a mercoledì 1° giugno 2022. Questa mostra è frutto della collaborazione tra le Gallerie costiere Pirano e l'Accademia di Arti visive di Lubiana. Durante la mostra è stato stampato uno speciale poster-volantino con un contributo di critica di Jovita Pristovšek, pubblicato dall'Istituto ERGO SUM. Il mercoledì 18. maggio 2022, alle ore 18.00 ci sarà la visita guidata della mostra con la partecipazione dell'artista Daniela Danica Tepeš e del curatore della mostra Matic Bukovec. Maggiori informazioni al collegamento.

Un numero eccezionale di visitatori è stato registrato anche alla mostra di
Emil Memon intitolata SAINTLY BODY, esposta nella Galleria Loggia. Prima della sua chiusura il 30 maggio 2022, precisamente il giovedì 19 maggio 2022, alle ore 18.00 stiamo organizzando una presentazione a cura di esperti e una tavola rotonda con l'autore, unico rappresentante sloveno sulla scena originale della pop art newyorchese. L'evento sarà guidato dalla curatrice della mostra, la storica dell'arte Barbara Borčić, che presenterà anche il riquadro storico-artistico in cui Memon si è formato e in cui ha lavorato. Assieme all'artista faranno luce sui suoi "anni di piombo italiani" a Firenze alla fine degli anni '70, sulla "cultura alternativa" a Lubiana nei primi anni '80 e sulla vita nella "distopia urbana" di New York dei primi anni '80, che fu la scena artistica più spettacolare di tutti i tempi. In questo ambiente, Emil Memon è stato sempre e dovunque al margine; la sua vita è stata segnata da controcultura, sottocultura, arte politica, graffiti e una presenza sulla scena dei club metropolitani. Maggiori informazioni al link …

Nelle Gallerie costiere Pirano, ci rallegra molto incoraggiare la creatività dei giovani.
Martedì 31 maggio 2022, la proficua collaborazione di lunga durata con l’ASILO MORNARČEK PIRANO sarà contrassegnata dal completamento del progetto Unesco IN GIRO VICINO AL MARE, che è stato implementato nell'asilo durante l'anno scolastico in corso. I bambini hanno scoperto ed esplorato le bellezze naturali lungo i sentieri escursionistici, sviluppando uno stile di vita sano. I bambini hanno partecipato attivamente alla protezione della natura e hanno potuto così accrescere il pensiero critico e un atteggiamento positivo nei confronti dell'ambiente. Nella Galleria Herman Pečarič, ai genitori e alla comunità locale, saranno presentati i prodotti creati nell'ambito del progetto. La mostra, preceduta da un breve programma di intrattenimento, sarà inaugurata martedì, 31 maggio 2022.

A maggio organizzeremo anche altri workshop pedagogici e andragogici, quindi vi invitiamo a seguire la scaletta sul nostro sito web dedicato alle attività educative. Tra queste, evidenziamo la seconda edizione del seguitissimo workshop INCOLLA, AVVOLGI, SPRUZZA!,  che si svolgerà questa volta nell'ambito del programma di apertura di UN GIORNO NEL PARCO, organizzato dal Comune di Pirano nel nuovo anfiteatro del Parco del sole, sabato 21 maggio 2022. Maggiori informazioni saranno pubblicate al link
 
Siamo felici di ospitare nuovi eventi e di avere la possibilità di incontrarvi!

PR: OGP