Poslansko vprašanje

Infrastruktura Inštituta za oljkarstvo ZRS Koper je nujno potrebna za obstoj in nadaljni razvoj oljkarstva v Sloveniji. Gradila se je 20 let in 22. oktobra 2017 je bila zaradi katastrofalne nesreče v Kampusu Livade v Izoli popolnoma uničena.  Od takrat Inštitut ponovno deluje v okviru začasnih rešitev in menimo, da je končno prišel čas za trajno rešitev, ki bi omogočila nadaljnji razvoj oljkarstva.

Znanstveno – raziskovalno središče Koper (ZRS Koper) je javni raziskovalni zavod, ki svoje poslanstvo udejanja tudi na področju oljkarstva. Oljkarstvo je pomemben razvojni, socialni in družbeni dejavnik Slovenske Istre in Goriške, ki je na tem območju prisotno že od antike. V Slovenski Istri je danes zasajenih kar 98 % vseh oljčnih dreves v Sloveniji, oljkarska panoga pa je po mnenju strokovnjakov prihodkovno primerljiva (ocena letni prihodek 10.000.000 € - 15.000.000 €) s hmeljarstvom (letni prihodek 13.612.500 €) in čebelarstvom. Oljčni nasadi so se od leta 1985 povečali iz 460 ha na današnjih 2.400 ha.

V okviru ZRS Koper deluje Inštitut za oljkarstvo (IZO) z mednarodno uveljavljenim akreditiranim laboratorijem Laboratorij IZO, ki razpolaga z vrhunskim kadrom in vrhunsko analitsko opremo (v vrednosti 600.000 €). Na podlagi pridobljene akreditacije je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) izdalo dve odločbi, s katerima je leta 2004 določilo Laboratorij IZO kot preskusni laboratorij za ugotavljanje skladnosti oljčnega olja za področje senzoričnega in kemijskega preskušanja. V letu 2019 je MKGP Laboratorij IZO imenoval za nacionalni referenčni laboratorij (NRL) za področje kemije in senzoričnega preskušanja oljčnega olja. Laboratorij IZO tako izvaja preskuse za inšpekcijski nadzor oljčnega olja na slovenskem trgu in s tem pripomore k ponudbi bolj kakovostnih in predvsem nepotvorjenih oljčnih olj slovenskim potrošnikom ter izvajanju zahtev in nalog opredeljenih v različnih EU uredbah in v novem Mednarodnem sporazumu o oljkah, ki ga je Slovenija podpisala leta 2015.

Inštitut za oljkarstvo je bil, po dolgotrajnem prizadevanju, dne 28. decembra 2017 s strani MKGP neposredno imenovan tudi za izvajalca javne službe strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin za področje oljkarstva. V okviru javne službe strokovnih nalog bo Inštitut za oljkarstvo v obdobju vsaj do konca leta 2024 opravlja tudi vlogo nacionalnega koordinatorja za oljkarstvo.

Zamisel ZRS Koper o zasnovi raziskovalnega centra za potrebe kmetijstva v obalno-kraški regiji so že leta 1997 podprle vse istrske občine, MIZŠ, MKGP ter Društvo oljkarjev Slovenske Istre. V obdobju 1997 - 2004 je inštitut na področju oljkarstva pridobil številne EU projekte, ki so pripomogli k izgradnji nujno potrebnega infrastrukturnega centra za področje oljkarstva in sredozemskega kmetijstva v okviru Centra mediteranskih kultur (CMK). V izgradnjo in opremo CMK, katere del je bil tudi Inštitut za oljkarstvo, je bilo tako vloženih več kot 10 mio EUR javnofinančnih sredstev.  Center mediteranskih kultur in s tem tudi Inštitut za oljkarstvo ZRS Koper v Kampusu Livade v Izoli sta končno zaživela v letu 2017, a zaradi katastrofalne nesreče (22. 10. 2017 - zaradi neurja - vdora vode in požara je bila oprema Inštituta IZO popolnoma uničena in objekt zaprt. oProstori še do danes niso sanirani.

Danes je stavba z vso  vgradno laboratorijsko opremo v lasti Univerze na Primorskem v skladu z delitveno bilanco ob izstopu ZRS Koper iz univerze. S tem je Inštitut IZO izgubil lastno infrastrukturo. i. Od požara dalje se večina aktivnosti, povezanih z razvojno-raziskovalnim delom v oljkarstvu izvaja razdrobljeno na več mestih, v najetih prostorih, ki še komaj zadoščajo kriterijem za opravljanje akreditirane dejavnosti. Hkrati naj poudarimo, da so se potrebe tako oljkarske panoge, kot Inštituta za oljkastvo zaradi klimatskih sprememb v zadnjem obdobju bistveno spremenile in zahtevajo tudi vse več terenskih  raziskav. Inštitut za oljkarstvo si že od leta 2018 intenzivno prizadeva, da bi v svojo izključno rabo pridobil kmetijska zemljišča, na katerih bi lahko samostojno, avtonomno in neodvisno opravljal raziskovalno dejavnost in razvojno-strokovne naloge s področja oljkarstva. Raziskave in poljske poskuse, ki so zaradi nepredvidljivih okoljskih dejavnikov dolgotrajni ter časovno in strokovno zelo zahtevni, opravlja v proizvodnih nasadih izbranih pridelovalcev s katerimi ima sklenjeno pogodbo o sodelovanju.  Kljub naklonjenosti pridelovalcev oljk, ki Inštitutu za oljkarstvo pri ZRS Koper, omogočajo izvedbo poljskih poskusov, so le ti zaradi prilagajanja na minimalne pogoje lastnika nasada, velikokrat omejeni in metodološko vprašljivi. 

Na podlagi zgoraj navedenega je zdaj kot kadarkoli prej čas, da se Inštitutu za oljkarstvo, kot gonilni inštituciji razvoja slovenskega oljkarstva zagotovi osnovno infrastrukturo oziroma osnovne pogoje dela.


Glede na zapisano naju zanima:

1.        Ali v tem trenutku na Vladi RS ali pristojnih ministrstvih potekajo kakršne koli aktivnosti za pomoč Inštitutu za oljkarstvo ZRS Koper in kaj je bilo do sedaj narejenega po katastrofalni nesreči v Kampusu Livade?

Dodajava še poslansko pobudo:

1.        Da Vlada RS in pristojna ministrstva z aktivno podporo omogočijo trajnostno delovanje Inštituta za oljkarstvo ZRS Koper, saj je delovanje tega  nujno potrebno za obstoj in nadaljnji razvoj oljkarstva.

PR: SD