39. PIRANSKI DNEVI ARHITEKTURE Mednarodna arhitekturna konferenca

Častna pokroviteljica je ministrica za kulturo RS, dr. Asta Vrečko.
 
Avditorij Portorož
Sobota, 26. november 2022

Tema letošnje konference je ISKRENA ARHITEKTURA.
 
Živimo v času hitrega tehnološkega razvoja, globalizacije, medsebojne soodvisnosti in velike nepredvidljivosti. Arhitektura, ki je neločljivo povezana z aktualnim družbenim dogajanjem, se sooča z vprašanji reševanja problemov pandemije, ekonomskih zlomov, okoljskih sprememb, globalnih vplivov vojne … Hkrati socialna omrežja in digitalizacija informacij brišejo meje med realnim in virtualnim, v arhitekturo lahko vstopamo in jo vrednotimo skozi nekaj klikov.
Nova digitalna orodja radikalno spreminjajo tudi načine snovanja arhitekture, pogosto skozi generične procese in prikaze – »thinking hand« versus »thinking computer«. Ob vsem tem se postavlja vprašanje pristnosti in razumevanja dobre arhitekture. Kako naj bo v tej kompleksni družbi arhitektura še sploh iskrena v svoji pripovednosti, materialnem izrazu, kontekstu, namenu, interpretaciji zgodovinskih plasti? Kakšna je iskrenost arhitekture, ki je neodvisna od politike, kapitala, globalnih trendov? Se lahko njena iskrenost zrcali že v procesu načrtovanja, skozi odkritost arhitektove misli in njegovega pogleda na svet? Iskreno o arhitekturi. Mojca Gregorski
 
Izpostavljamo nekaj dogodkov:
 
Petek, 25. november 2022:
 
SPREHOD PO POTI ŠTORTA
11:00-13:00
zbirno mesto: avtobusna postaja Fornače, Piran
Pripravljalni dogodek na razstavo MARJETICE POTRČ z naslovom VODA IN ZEMLJA v Mestni Galeriji Piran, 17.december 2022. Organizatorji: Abakkum Zavod za krajino, kulturo in umetnost, Piran, s podporo Obalnih galerij Piran.  Več na povezavi…

GALERIJA HERMAN PEČARIČ
19:00 PIRANESI 30: 30 LET REVIJE PIRANESI
odprtje razstave in predavanje
(Ustanova Fundacija Piranesi, Robert Potokar).

Sobota, 26. november 2022:
 
AVDITORIJ PORTOROŽ
09:00 prijava
10:00 predavanja


RAZSTAVIŠČE MONFORT
20:00 Piranesi 2022: slovesna podelitev mednarodne arhitekturne nagrade in odprtje mednarodne arhitekturne razstave
, druženje ob glasbi Vlado Batista & Jazz trio Stringsi.
Organizacija PDA: DESSA arhitekturni center Ljubljana v sodelovanju z Obalnimi galerijami Piran.
Več informacij na povezavi…
 
***
 
39e GIORNATE PIRANESI DELL'ARCHITETTURA
Convegno internazionale di architettura
L'evento si avvale del patrocinio della ministra della cultura della RS, dr. Asta Vrečko.
 
Avditorij Portorž - Portorose
Sabato, 26 novembre 2022
 
Il tema di quest’anno è ARCHITETTURA SINCERA.
 
Viviamo in un'epoca di rapido sviluppo tecnologico, globalizzazione, interdipendenza reciproca e grande imprevedibilità. L'architettura, indissolubilmente legata all'attualità sociale, deve risolvere le questioni legate alla pandemia, ai crolli economici, ai cambiamenti ambientali, all’impatto globale della guerra... Allo stesso tempo, i social network e la digitalizzazione delle informazioni stanno cancellando i confini tra reale e virtuale, possiamo entrare nell'architettura e valutarla attraverso pochi clic.
I nuovi strumenti digitali cambiano radicalmente anche i modi di concepire l'architettura, spesso attraverso dimostrazioni e processi generici - »thinking hand« versus »thinking computer«. Tutto ciò solleva la questione dell'autenticità e della comprensione della buona architettura. In questa società complessa, come può l'architettura essere ancora onesta nella sua narrazione, nell’espressione materiale, nel contesto, nel suo intento e nell’interpretazione degli strati storici? Qual è la sincerità dell'architettura indipendente dalla politica, dal capitale, dalle tendenze globali? Può la sua sincerità riflettersi a partire dal processo progettuale, attraverso l'apertura del pensiero dell'architetto e la sua visione del mondo? Sinceramente sull'architettura. Mojca Gregorski
 
Vi segnaliamo alcuni eventi in programma:

Venerdì, 25 novembre 2022:
 
PASSEGGIATA SUL SENTIERO ŠTORTA
11:00-13:00
punto di ritrovo: la fermata dell’autobus Fornače, Pirano
La passeggiata è intesa come preparazione alla mostra di MARJETICA POTRČ intitolata ACQUA E TERRA alla Galleria civica Pirano, 17 dicembre 2022. Organizzatori: Istituto Abakkum per il paesaggio, la cultura e l'arte Pirano, con il supporto delle Gallerie costiere Pirano. Maggiori informazioni…


GALLERIA HERMAN PEČARIČ
19:00 PIRANESI 30: 30 ANNI DELLA RIVISTA PIRANESI
inaugurazione della mostra e conferenza
(Fondazione Piranesi, Robert Potokar)


Sabato 26 novembre 2022:
 
AVDITORIJ PORTOROŽ - PORTOROSE
09:00 registrazione
10:00 interventi
 
SPAZIO ESPOSITIVO MONFORT
20:00 Piranesi 2022: consegna solenne del premio internazionale di architettura e inaugurazione della mostra internazionale sull’architettura
, musica: Vlado Batista & Jazz trio Strings.
 
Organizzato dal Centro di architettura DESSA di Lubiana in collaborazione con le Gallerie costiere Pirano. Maggiori informazioni al link …
 
 
***                                                                                                             
 
39th PIRAN DAYS OF ARCHITECTURE
International architectural conference
Honorary patron is minister of culture of the Republic of Slovenia, dr. Asta Vrečko.
 
Auditorium Portorož
Saturday, 26 November 2022

HONEST ARCHITECTURE

We live in a time of rapid technological development, globalisation, mutual interdependence, and great unpredictability. Architecture, which is inextricably tied to current social developments, is facing questions related to addressing the problems of the pandemic, economic crashes, environmental change, global effects of the war, etc. At the same time, social networks and digitalisation are blurring the boundaries between the real and the virtual: we may enter an architecture and evaluate it at the touch of a button.
New digital tools are radically transforming also the ways in which architecture is designed, often by means of generic processes and presentations – "thinking hand" vs. "thinking computer". All of the above brings to the forefront the issue of the authenticity of good architecture and the understanding thereof. How, in this complex society, is architecture to remain honest in its narrativity, material expression, context, purpose, and the interpretation of historical layers? What is the honesty of architecture which is independent of politics, capital, or global trends? Can the honesty of architecture be reflected already in the design process, through the candidness of the architect's thought and their world view? Honestly on architecture. Mojca Gregorski
 
Programme highlights:
 
Friday, 25 November 2022:


A WALK ON THE ŠTORTA TRAIL
11:00-13:00
meeting point Bus station Fornače, Piran
This is a preliminary event for the exhibition WATER AND LAND, by MARJETICA POTRČ, at the Piran Civic Gallery, December 17, 2022. Organizers: Abakkum Institute for Landscape, Culture and Art with the support of the Piran Coastal Galleries). More information on….
 
HERMAN PEČARIČ GALLERY
19:00 PIRANESI 30: 30 YEARS OF PIRANESI MAGAZINE
opening of the exhibition and lecture
(Ustanova Fundacija Piranesi, Robert Potokar)

Saturday, 26 November 2022:

AUDITORIUM PORTOROZ
09:00 registration
10:00 lectures
 
MONFORT EXHIBITION HALL
20:00 Piranesi 2022: award ceremony and opening of the international architectural exhibition,
music: Vlado Batista & Jazz trio Strings.
 
Organised by DESSA Architecture Centre Ljubljana in collaboration with Piran Coastal Galleries.