Vlada Republike Slovenije je 30. maja 2022 sprejela Izvedbeni dokument ukrepov razvoja lesnopredelovalne industrije do 2030, ki ga je pripravil neodvisni raziskovalni inštitut InnoRenew

Vlada Republike Slovenije je 30. maja 2022 sprejela Izvedbeni dokument ukrepov razvoja lesnopredelovalne industrije do 2030, ki ga je pripravil neodvisni raziskovalni inštitut InnoRenew CoE v sodelovanju s podjetjem Deloitte svetovanje d.o.o. in Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani.
Lesena otroška soba | Avtor Miran Kambič
Dokument je izvedbeni dokument Slovenske industrijske strategije 2021-2030, ki je bila sprejeta lansko leto in v kateri so opredeljena izhodišča in cilji za razvoj lesne industrije. Namen izvedbenega dokumenta je operacionalizacija te strategije in definiranje ukrepov za doseganje zastavljenih ciljev.

Pri oblikovanju izvedbenega dokumenta so sodelovali številni deležniki, identificiranih je bilo 82 ključnih deležnikov, ki so bili povabljeni k sodelovanju. Izvedene so bile tudi tri fokusne skupine, na katerih je sodelovalo 27 ključnih deležnikov (predstavniki večjih lesnopredelovalnih podjetij, predstavniki lokalnih skupnosti ter predstavniki različnih ministrstev pod vodstvom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo). Na spletni vprašalnik, posredovan vsem identificiranim ključnim deležnikom, je odgovorilo 22 deležnikov. Pomemben vir informacij za oblikovanje predlogov ukrepov je predstavljala tudi analiza in pregled preteklih ter načrtovanih ukrepov in konkretni predlogi, ki so jih posredovali predstavniki delovne skupine Gozd-Les.

Ukrepi so bili oblikovani na podlagi analize stanja (analize strateških dokumentov, veljavne zakonodaje ter statističnih podatkov), analize prednost, slabosti, priložnosti in groženj (angleško Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats – SWOT), pregleda preteklih in načrtovanih ukrepov ministrstev, analize izvedenih fokusnih skupin, ankete z relevantnimi deležniki in več konzultacij z najširšim krogom deležnikov.

Ključne ukrepe so pripravljavci v izvedbenem dokumentu razdelili v sedem skupin, in sicer so to ukrepi, ki:

  • ustvarjajo ugodno poslovno okolje za lesnopredelovalna podjetja,
  • podpirajo investicije v povečanje kapacitet za predelavo lesa,
  • podpirajo zagotavljanje zadostnih količin gozdnih lesnih sortimentov za lesnopredelovalna podjetja,
  • podpirajo zagotavljanje ustreznega kadra za razvoj lesnopredelovalnih podjetij,
  • ki spodbujajo raziskave, razvoj in inovacije v lesarstvu in razvijajo podporno okolje, vključno s povezovanjem z relevantnimi deležniki,
  • ki spodbujajo rabo lesa tako v javnem kot zasebnem sektorju in povečujejo promocijo lesa ter
  • ukrepi za vpeljavo novih poslovnih modelov in digitalizacijo za izboljšanje poslovne odličnosti lesnopredelovalnih podjetij.

PR: MGRT