Raziskovalni inštitut InnoRenew CoE je eden izmed partnerjev evropskega projekta Pharaon – Pilotni primeri za zdravo in aktivno staranje, ki sodeluje na slovenskem pilotu ter izvaja aktivnosti javnih razpisov.

Raziskovalni inštitut InnoRenew CoE je eden izmed partnerjev evropskega projekta Pharaon – Pilotni primeri za zdravo in aktivno staranje, ki sodeluje na slovenskem pilotu ter izvaja aktivnosti javnih razpisov.

Cilji slovenskega pilotnega projekta so zmanjšanje socialne izolacije in osamljenosti, spremljanje in spodbujanje telesne dejavnosti ter spremljanje in izboljšanje kakovosti notranjega okolja v domovih za starejše. Skladno s tem se primeri uporabe, obravnavani na slovenski pilotni lokaciji, osredotočajo na izboljšanje dobrega počutja, povečanje socialne vključenosti in udeležbe na dogodkih ter podporo komunikaciji med vrstniki in družino.
 
Z drugim javnim razpisom (OC2), ki so ga objavili pred kratkim, želijo Pharaon partnerji dokončati in dopolniti proces razvoja ekosistema Pharaon ter uresničiti vse ključne posebne cilje projekta. Splošni cilj projekta Pharaon je namreč ustvariti resnično pametno in aktivno življenje za starajoče se prebivalstvo Evrope. Projekt temelji na integriranih in visoko prilagodljivih ter interoperabilnih odprtih platformah, naprednih storitvah, napravah in orodjih, vključno z internetom stvari (IoT), umetno inteligenco, robotiko, računalništvom v oblaku (cloud computing), pametnimi prenosljivimi elektronskimi napravami, masovnimi podatki in pametno analitiko.
 
Referenčna arhitektura Pharaon opisuje razporeditev različnih tehničnih komponent in naprav v sistemu Pharaon.  Zajema pet ravni: sodelovanje/procesi, aplikacija, storitev, platforma in naprava/omrežje. Poleg tega zajema upravljanje, interoperabilnost ter vidike varnosti in zasebnosti vsake plasti.
Vozlišče Pharaon Hub, ki temelji na OpenAPI in OIDC, se osredotoča na interoperabilnost storitev, vendar po potrebi pokriva tudi vse druge plasti in vidike.
 
Partnerji projekta Pharaon vabijo vse zainteresirane deležnike, k oblikovanju manjših konzorcijev z največ tremi partnerji, da bi zagotovili naslednje cilje:
1.               Razširitev zmogljivosti ekosistema Pharaon z novimi digitalnimi rešitvami in tehnologijami, ki obravnavajo enega ali več izzivov Pharaon.
2.               Razširitev dosega sistema Pharaon prek meja trenutnih pilotnih projektov z izvajanjem novih pilotnih projektov z lastnimi uporabniki, ki uporabljajo izbrane digitalne rešitve in tehnologije. Konzorciji bodo morali pritegniti nove uporabnike ter upravljati izvajanje pilotov.
3.               Dokazati, da orodja za interoperabilnost Pharaon zagotavljajo enostaven način uporabe, ki bo olajšal razvoj ekosistema Pharaon in s tem njegovo trajnost. To bo doseženo z integracijo vsake od izbranih digitalnih rešitev, ki so del Pharaon Hub, ter sodelujejo z vsaj eno od komponent Pharaon.

Drugi javni razpis Pharaon bo financiral konzorcije do treh partnerjev, po možnosti z vsaj enim malim in srednje velikim podjetjem (MSP), z razvitimi digitalnimi rešitvami, ki obravnavajo enega ali več izzivov Pharaon.
 
Vsak konzorcij bo moral svojo rešitev prilagoditi za integracijo z ekosistemom Pharaon z uporabo Pharaon Hub in bo moral izvesti manjši pilotni projekt, ki bo validiral rešitev in njeno integracijo s Pharaonom v realnih scenarijih.
 
Znesek, namenjen financiranju podprojektov v okviru tega javnega razpisa, znaša 2.500.000 EUR. Najvišji upravičeni znesek za uspešno izbran posamezen konzorcij je 200.000 EUR. Pričakuje se, da bo na tem javnem razpisu financiranih do 15 podprojektov.
Prijavijo se lahko vsi subjekti, registrirani v državi članici EU ali pridruženi državi programa Obzorje 2020.
 
Rok za oddajo vlog je 30. september 2023.
 
Projekt Pharaon sofinancira program Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020, v okviru sporazuma o dodelitvi sredstev št. 857188, bo ponudil finančno podporo ponudnikom podprojektov, ki bodo izbrani na podlagi objavljenega javnega razpisa.
 
Vse informacije so na voljo na spletni strani Pharaon: https://www.pharaon.eu/second-open-call/
 
 
PR - InnoRenew CoE