Namere, odločbe, pobude

Objavljeno na spletu:

06.02.2023
Kategorija:

Namere, odločbe, pobude
Rok / aktualno do:

21.02.2023 do 23:59
Številka zadeve:

711-0018/2020
Datum dokumenta:

06.02.2023
Občina Idrija – Občinska uprava, Mestni trg 1, 5280 Idrija, izdaja na podlagi 67. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE, v nadaljevanju ZLS), 260. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, v nadaljevanju ZUreP-3) ter 49. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 132/22, v nadaljevanju ZCest-2), po uradni dolžnosti naslednjo
 

UGOTOVITVENO ODLOČBO
 

Ugotovi se, da je nepremičnina, parc. št. 1118/8 k.o. Vojščica (2696), pri kateri je v zemljiški knjigi vknjižen lastnik Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija, grajeno javno dobro lokalnega pomena.
 
Po pravnomočnosti te odločbe se v zemljiški knjigi pri nepremičnini, parc. št. 1118/8 k.o. Vojščica (2696), predlaga zaznambo grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
 
Posebni stroški postopka niso nastali.
 

Obrazložitev
 
Pri nepremičnini, parc. št. 1118/8 k.o. Vojščica (2696), je v zemljiški knjigi na podlagi Sporazuma o razdelitvi premoženja bivše Občine Idrija z dne 15.08.2012 kot lastnik vknjižena Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija.  
 
Nepremičnina, parc. št. 1118/8 k.o. Vojščica (2696), je bila v ročno vodeni zemljiški knjigi vpisana v seznam I javnega dobra v k.o. Prapetno brdo, po Odloku Skupščine Občine Idrija z dne 20.06.1979, št. 015-5/79 in Odloku Skupščine Občine Tolmin z dne 4.10.1979, št. 015-1/79, pa je bila iz tega seznama odpisana in vpisana na seznam I javnega dobra k.o. Vojščica ter nadalje kot »družbena lastnina v splošni rabi«. Seznam I javnega dobra k.o. Vojščica je priloga 1  k tej odločbi.
 
Pri vknjižbi lastninske pravice v korist Občine Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija, je bilo neupoštevano, da je bila predmetna nepremičnina vpisana v seznam I javnega dobra in kot taka predstavlja grajeno javno dobro lokalnega pomena, saj Občina Idrija ni sprejela posamičnega akta za prenehanje tega statusa. 
 
Nepremičnina, parc. št. 1118/8 k.o. Vojščica (2696), v naravi predstavlja del z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest v Občini Idrija (Ur.l. RS, št. 82/2020) kategorizirane občinske ceste z oznako JP – 630561 Oblakov vrh-Gačnik, del kategorizirane gozdne ceste GC014447 Paletovše ter del nekategorizirane ceste, kar potrjuje dejstvo, da bo bili izpolnjeni pogoji za obstoječi status grajenega javnega dobra, saj po nepremičnini poteka lokalni javni promet, tako da nepremičnina predstavlja objekt gospodarske javne infrastrukture s področja prometa, skladno z določbami 3. člena ZCest-2 in predhodne zakonodaje.
 
V 260. členu ZUreP-3 so določeni pogoji za formalno ureditev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena. S tem, ko je nepremičnina bila v zemljiški knjigi že vpisana kot javno dobro in ji ta status ni bil nikoli odvzet po zakonsko predpisanem postopku, je izkazano, da ima nepremičnina, ki je predmet te odločbe, že pridobljen status javnega dobra in zato ni potreben poseben akt lokalne skupnosti o priznanju takšnega statusa nepremičnine.
     
Glede na navedeno občinska uprava po uradni dolžnosti izdaja odločbo, s katero se formalno uredi zemljiškoknjižno stanje. Z izdajo te odločbe se ne posega v že pridobljen status javnega dobra.
          
V skladu z 9. odstavkom 260. člena ZUreP-3 bo odločba po pravnomočnosti posredovana v zemljiškoknjižno izvedbo.
 
S tem je odločba utemeljena.
 
Vročitev te odločbe se v skladu s 94. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb) izvede z javnim naznanilom na oglasni deski Občine Idrija in spletni strani Občine Idrija, vročitev pa velja za opravljeno po poteku 15 dni od dneva objave.
 
V postopku izdaje odločbe posebni stroški niso nastali.
 
   
POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba v roku 15 dni od dneva javne naznanitve odločbe na Župana Občine Idrija. Pritožba se lahko vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal. Za pritožbo je potrebno plačati upravno takso po tarifni številki 2 Zakona o upravnih taksah ((Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO) v znesku 18,10 €.     
 
 
 
Postopek vodila:
Simona Ogrič                                                                                                                                    Direktor Občinske uprave 
Podsekretarka - pravne zadeve                                                                                                               Gregor Prezelj


VIR: Občina Idrija