Na seji sveta Mestne občine Velenje so svetnice in svetniki potrdili dopolnitev Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije, v katerega se k 11 obstoječim nalogam doda še izvajanje skupnih nalog na področju informatike.

Odlok smo dopolnili zato, ker se s spremembo Zakona o financiranju občin povečuje nabor skupnih nalog, ki jih sofinancira država. Mestna občina Velenje prejema sofinanciranje v višini 55 %. Nove naloge bodo pomembno vplivale na kakovostnejšo informatizacijo občin ustanoviteljic in izvajanje storitev za občanke in občane.
 
Skupna občinska uprava SAŠA regije opravlja upravne, strokovne in pospeševalne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic (občine Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj in Mestna občina Velenje) in naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb. Skupna občinska uprava izvaja naloge s področij: medobčinska inšpekcija, medobčinsko redarstvo, varstvo okolja, urejanje prostora, naloge občinskega odvetništva, pravne službe, proračunskega računovodstva in po novem tudi informatike.
 
PR: Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje