Javni razpisi in javni natečaji

Objavljeno na spletu:

17.03.2023
Kategorija:

Javni razpisi in javni natečaji
Rok / aktualno do:

20.04.2023 do 23:59
Številka zadeve:

4194-0001/2023
Datum dokumenta:

16.03.2023
Kontaktna oseba:

Renata Vučina Velički, univ. dipl. prav., višja svetovalka
E-pošta kontaktne osebe:

Telefonska številka kontaktne osebe:

Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 ZSPDSLS in 30/18), določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Odloka o proračunu občine Miklavž na Dravskem polju za leto 2023 (MUV, št. 5/2023), 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju turizma v Občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 5/2014 in 25/2019) objavlja občina Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju Javni razpis za sofinanciranje  turističnih programov, projektov in drugih aktivnosti društev v Občini Miklavž na Dravskem polju.
Besedilo javnega razpisa, razpisna dokumentacija in vloga se nahajajo v prilogah

VIR: Občina Miklavž na Dravskem polju