Včeraj je začel veljati Zakon o varstvu okolja (ZVO-2), ki je nadomestil obstoječi Zakon o varstvu okolja (ZVO-1). ZVO-2 predstavlja temeljni sistemski zakon na področju varstva okolja.

14. 4. 2022 - Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak ga je zaradi vsebine in obsežnosti poimenoval okoljska ustava.

Utemeljitev potrebe po novem zakonu
Potreba po novem zakonu o varstvu okolja so nastale zato, ker:
·        Slovenija potrebuje nov, moderen zakon na področju varstva okolja, ki sledi sodobnim trendom na tem področju,
·        obstoječ zakon je bil večkrat dopolnjen in postaja nepregleden in
·        z ZVO-2 se odpravljajo kršitve prava Evropske Unije.

Zakon zajema vse dele okolja (zrak, vode, ohranjanje narave, podnebne spremembe) in uvaja instrumente na področju varovanja okolja (načrtovanje, presoja vplivov na okolje, dovoljevanje, finančne instrumente). ZVO-2 uveljavlja temeljna načela in pristope za vso zakonodajo z okoljskega področja ter daje podlago za podzakonske akte, ki jih sprejem vlada ali pristojni minister.

Z zakonom država prenaša več evropskih določil, med njimi načela:
·        krožnega gospodarstva,
·        onesnaževalec plača in
·        proizvajalčeva razširjena odgovornost (PRO).

Zakon predvsem celovito in na novo ureja področje ravnanje z odpadki, vključno z:
·        določitvijo temeljnih pravil ravnanja z odpadki,
·        pogojev ter meril za prenehanje statusa odpadka in
·        ureditvijo sistema PRO. 

Sistem PRO

Ključni namen ZVO-2 je spodbujati k zmanjševanju proizvedenih količin odpadkov ter vzpostaviti učinkovit, pregleden in stroškovno optimalen sistem ravnanja z odpadki. Sistem PRO uvajamo zaradi prenosa spremenjene direktive o odpadkih in zaradi neučinkovitega sistema ravnanja zlasti z odpadno embalažo, ki zahteva intervencije s strani države. Zakon bo postavil nove in zdrave temelje za učinkovit, pregleden in stroškovno optimalen sistem PRO, v katerem je zajeta tudi odpadna embalaža. V ta namen ZVO-2 za vsak masni tok odpadkov določa zgolj eno neprofitno organizacijo, ki bo v imenu proizvajalcev iskala najugodnejše ponudnike. Ti bodo nato obdelali odpadke, ki so nastali kot posledica dajanja proizvodov na trg. Ena organizacija za en masni tok je ustrezna in prava rešitev, kar dokazujejo tako dobre prakse v številnih tujih državah, kot tudi trije obstoječi masni tokovi pri nas. Že sedaj imamo v Sloveniji na področju odpadnih gum, izrabljenih vozil ter odpadnih fitofarmacevtskih sredstev zgolj eno organizacijo, ki je doslej svoje obveznosti vselej korektno opravila, zaradi česar ni bilo nikakršnih zapletov.
Dosedanji sistem je lastnikom organizacij predelovalcem (in ne proizvajalcem) omogočal, da so med seboj tekmovale za tržni delež s ciljem čim večjega dobička. Medtem Direktiva o odpadkih zahteva, da vse stroške nosijo proizvajalci, vendar morajo biti ti čim nižji. Za izpolnjevanje svojih obveznosti proizvajalci sami ustanovijo organizacijo, katere naloga je skrb za izpolnjevanje obveznosti proizvajalcev s čim nižjimi stroški, in ne za čim večji dobiček.  
Glavne značilnosti ureditve so:
-        da proizvajalci za izpolnjevanje svojih obveznosti ustanovijo organizacijo,
-        jasna ločitev organizacije in obdelovalcev odpadkov (ti ne smejo imeti kapitalske udeležbe v organizaciji),
-        neprofitnost organizacije,
-        organizacija opravlja naloge za proizvajalce, vendar pa deluje tudi v javnem interesu (doseganje okoljskih ciljev) ter
-        ena organizacija za eno vrsto masnega toka odpadkov.  

Poleg vpeljave PRO, ki je osrednji namen ZVO-2, ta prinaša tudi številne druge novosti. Med drugim določa ukrepe za preprečevanje ali zmanjševanje nastajanja odpadkov, spodbuja k zmanjšanju škodljivih vplivov nastalih odpadkov. Prav tako ZVO-2 uveljavlja določila  za zmanjšanje celotnega vpliva uporabe virov in izboljšanjem učinkovitosti takšne uporabe, kar je nujno za prehod na krožno gospodarstvo.

Ureditev presoje vplivov na okolje in izdaje okoljevarstvenega dovoljenja

Prenovljena pa je tudi ureditev postopka presoje vplivov na okolje in izdaje okoljevarstvenega dovoljenja, med drugim je natančneje določena vloga mnenjedajalcev in javnosti v tem postopku. Namen posodobitev določil glede pridobivanja okoljevarstvenih dovoljenj je, da se odpravijo nepotrebne administrativne ovire in poenostavijo administrativni postopki.

ZVO-2 postavlja temelje uvedbi kavcijskega sistema, zlasti za plastenke in pločevinke. Pravna podlaga za vzpostavitev kavcij v Sloveniji je sicer že zakonsko urejena. Ministrstvo za okolje in prostor bo pripravilo tudi uredbo, ki bo konkretneje uredila to področje. Kavcijski sistem potrošniku  ob nakupu pijače omogoča, da se mu za embalažo plača znesek oziroma ob vrnitvi embalaže na zbirno mesto povrne kavcijo. Tak sistem že poznajo v številnih evropskih državah in pomeni dodaten prispevek k učinkovitejšemu zbiranju odpadne embalaže za dosego okoljskih ciljev.

S prevzemanjem finančne odgovornosti proizvajalcev za odpadno embalažo bodo gospodinjstva finančno razbremenjena

S tem, ko bodo morali proizvajalci v celoti prevzeti finančno odgovornost za odpadno embalažo, tudi za njen odvoz od gospodinjstev, se bodo gospodinjstva finančno razbremenila. Ureditev PRO je nujna zaradi prenosa spremenjene direktive o odpadkih in pravična, saj sledi konceptu onesnaževalec plača.

ZVO2 določa merila za prenehanje statusa odpadka: več odpadkov, ko bomo predelali, manj ali nič jih bo potrebno odlagati ali sežigati

Zakon na novo celovito ureja ravnanje z odpadki, vključno z določitvijo temeljnih pravil ravnanja z odpadki, pogojev ter meril za prenehanje statusa odpadka. S tem se določa temeljni pravni okvir za krožno gospodarstvo.

Država zaradi nedelujočega sistema ravnanja z odpadki v letih 2020 in 2021 intervenirala s 15 milijoni evri

Dosedanji sistem je rezultiral, da se je komunalna odpadna embalaža kopičila v skladiščih izvajalcev javnih služb, saj odgovorna podjetja niso izvajala obveznosti odvoza. To pomeni, da ni bilo zagotovljeno odgovorno ravnanje z odpadno embalažo. Slovenija je za odvoz nakopičene embalaže v letih 2020 in 2021 plačala več kot 12 milijonov evrov, po prvem interventnem zakonu pa še dodatne tri milijone evrov.

ZVO2 določa ukrepe varstva okolja in zdravja ljudi

Poleg vpeljave PRO, ki je osrednji namen ZVO-2, ta prinaša tudi številne druge novosti. Med drugim določa ukrepe za varstvo okolja in zdravja ljudi s preprečevanjem ali zmanjševanjem nastajanja odpadkov, škodljivih vplivov nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi ter z zmanjševanjem celotnega vpliva uporabe virov in izboljšanjem učinkovitosti takšne uporabe, kar je nujno za prehod na krožno gospodarstvo in za zagotavljanje dolgoročne konkurenčnosti Evropske Unije. Med novostmi iz zakona je tudi nova ureditev ukrepanja v primeru čezmerne obremenitve okolja zaradi odstopa od pravil ravnanja. Tak primer je denimo odlaganje komunalnega blata na vodovarstvenih območjih, ukrepanje pa bo potekalo po sistemu, ki velja v primeru okoljske nesreče. Prenovljena pa je tudi ureditev postopka presoje vplivov na okolje in izdaje okoljevarstvenega dovoljenja; med drugim je natančneje določena vloga mnenjedajalcev in javnosti v tem postopku.
Posvet o novem Zakonu o varstvu okolja
Predstavitev novega zakona in predstavitev o njem bo potekala v spletni obliki  20. 4. 2022 z začetkom ob 9. uri in predvidenim zaključkom ob 13.30.  Zakon bodo predstavili  prof. dr. Senko Pličanič, mag. Vesna Kolar Planinšič in Vanja Strle.  Udeležba je brezplačna. Predstavitev sofinancira Evropska Unija iz projekta spodbujanje recikliranja odpadkov v koristne proizvode in krožno gospodarstvo (IP LIFE Restart). Na posvet se lahko prijavite po telefonu od 8.00 do 15.00 (01 810 73 82 ) ali elektronski pošti posvet@life-restart.eu. Navodila za udeležbo na spletni predstavitvi bodo posredovana ob prijavi.

PR: MOP