Vlada Republike Slovenije je razglasila prvo stopnjo ogroženosti na področju proizvodnje električne energije. Namen s tem sprejetih ukrepov in smernic je priprava elektro-energetskega sistema (EES)

(Velenje, 13. septembra 2022) – Vlada Republike Slovenije je razglasila prvo stopnjo ogroženosti na področju proizvodnje električne energije. Namen s tem sprejetih ukrepov in smernic je priprava elektro-energetskega sistema (EES), in znotraj tega predvsem sistemskih elektrarn, za zanesljivo obratovanje v času kriznih razmer, pri tem pa je poleg tehnične razpoložljivosti pomembna usmeritev, da se znotraj elektrogospodarstva povečajo strateške zaloge goriva, od naftnih derivatov, plina in premoga. Tveganja in negotovosti, ki vplivajo na delovanje evropskega elektroenergetskega sistema, so v tem trenutku povečana, pri čemer zahtevajo dvig stopnje pripravljenosti ter ustrezne ukrepe vseh deležnikov.
 
Glede na navedeno smo v HSE, PV in TEŠ pristopili k iskanju možnosti povečanja strateških zalog premoga na deponiji. K temu smo pristopili tako z dodatnimi aktivnostmi pri izkopu lastnega premoga kot s preučevanjem možnosti uvoza premoga. Zavedati se je namreč potrebno, da je v tako zahtevnem delovnem procesu, kot ta poteka v Premogovniku Velenje, nemogoče »čez noč« povečati proizvodnjo premoga. Priprava novega odkopnega polja namreč zahteva najmanj tri leta za izgradnjo dodatnih 6.000 metrov objektov, za kar bi potrebovali približno 200 dodatno usposobljenih zaposlenih in kar nekaj opreme, ob že obstoječem načrtu, ki znaša 5.000 metrov na leto. Še v letu 2021 so bile vse usmeritve, ki smo jih prejeli s strani lastnika, države in EU, da mora Premogovnik Velenje prenehati delovati najkasneje do leta 2033 ter znižati proizvodnjo premoga in zmanjševati število zaposlenih, zaradi česar je danes še toliko zahtevnejše obrniti ta trend. Glede na tehnične in kadrovske zmogljivosti ocenjujemo, da v Premogovniku Velenje v letošnjem letu ne moremo preseči 2,7 mio ton izkopanega lignita na leto.
 
Spremenjene razmere na energetskih trgih, ki jih zaznamujejo nizka proizvodnja iz obnovljivih virov energije predvsem zaradi izredno slabe hidrologije in zelo visoke ter volatilne prodajne cene električne energije, ki so posledica težav pri uvozu plina, nam narekujejo potrebe za povečanje strateških zalog primarnih energentov. Naš skupni cilj je zagotoviti rešitev, ki bo zmanjšala ekonomske, tržne in predvsem energetske negotovosti, ki vplivajo na zagotavljanje proizvodnje električne energije in s tem povezanim delovanjem slovenskega elektroenergetskega sistema.
 
Ko je v letošnjem letu postalo jasno, da se bo energetska kriza najverjetneje zaostrila do točke, ki bo zahtevala večje varnostne zaloge in večje sprotne razpoložljive količine premoga, kot jih lahko realno zagotovi Premogovnik Velenje za obratovanje termoblokov v TEŠ, je skupina HSE posledično pristopila k preučevanju možnosti za dodajanje drugega premoga velenjskemu lignitu. Gre za začasno rešitev, saj če bo sprejeta odločitev, da v Premogovniku Velenje ponovno zvišamo proizvodnjo premoga, bomo k temu tudi pristopili, vendar lahko to najprej izvedemo v obdobju treh let, saj je potrebno prej pripraviti vse potrebno za nova odkopna polja.
 
TEŠ je že pristopil k iskanju primernih tujih premogov, ki jih je potrebno predhodno še preizkusiti in ugotoviti, ali ustrezajo tako tehničnim kot tudi okoljskim normativom. Prve testne količine iz Indonezije so na območje DIK (drobilnik in klasirnica), ki je znotraj rudniškega območja, prispele v torek, 13. septembra 2022. Premogovnik Velenje je poskrbel za razkladanje premoga.
 
Šele po opravljenih preizkusih bo mogoče določiti strategijo uporabe tujih premogov in tudi biomase, ki se bo lahko dodajala primarnemu energentu lignitu iz Premogovnika Velenje, vendar ne več kot 12,5 odstotka energijske vrednosti.
 
Foto: Tadeja Jegrišnik
 
PR: Služba za odnose z javnostmi Skupine Premogovnik Velenje