Dom za varstvo odraslih Velenje je predlagal spremembo cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo je občinski svet tudi potrdil.

Dom za varstvo odraslih Velenje je predlagal spremembo cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo je občinski svet tudi potrdil. Po zakonu je občina dolžna plačati vsaj 50 % ekonomske cene, v Velenju bomo v prihodnje storitev pomoč družini na domu subvencionirali v povprečni višini 68 %. Za subvencijo k ceni storitve bomo iz občinskega proračuna namenili 390.000 tisoč evrov.
 
Nove ekonomske cene za izvajanje storitve so: za delovne dni 25,80 evra na uro, v nedeljskem času 34,80 evra na uro ter za praznične dni 38,70 evra na uro. Mestna občina Velenje bo namenila dodatno subvencijo k ceni storitve, ki jo je dolžan plačati upravičenec ali zavezanec na podlagi lestvice, ki upravičence razvršča v plačilne razrede. V posameznem plačilnem razredu plačajo upravičenci ali zavezanci določen odstotek cene storitve. Upravičenci, ki nimajo lastnih sredstev ali jim le-ti ne zadoščajo za plačilo, nimajo premoženja ali zavezancev, ki bi jih bili dolžni preživljati, lahko vložijo pri pristojnem centru za socialno delo prošnjo za delno ali celotno oprostitev plačila stroškov storitve.
 
Tako znaša cena socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo plača upravičenec ali zavezanec, za delovne dni 10,90 evra na uro, v nedeljskem času 15,57 evra na uro ter za praznične dni 17,61 evra na uro.
 
VIR: Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje