Danes se je Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor Državnega zbora seznanil s Poročilom o okolju v Republiki Sloveniji 2022, ki celovito naslavlja vse dele okolja in z okoljem povezane vsebine.

Danes se je Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor Državnega zbora seznanil s Poročilom o okolju v Republiki Sloveniji 2022, ki celovito naslavlja vse dele okolja in z okoljem povezane vsebine. Stanje okolja je prikazano na podlagi kazalcev, ki sestavljajo sistem Kazalcev okolja v Sloveniji, okoljskih monitoringov in drugih virov informacij o stanju okolja. Zajema pa tudi razširjen prikaz stanja okolja, saj so v poročilu predstavljeni tudi ukrepi varstva okolja, predlogi ukrepov za izboljšanje stanja in prihodnji izzivi.  

Poročilo o okolju je dokument Ministrstva za okolje in prostor, a odraža celovit odnos slovenske družbe do okolja. Podobno velja za okoljske izzive: okoljski izzivi niso izzivi politike varstva okolja, temveč tudi politik drugih resorjev in vsakega posameznika naše družbe. Zato bomo okoljske izzive tudi v prihodnje morali naslavljati skupaj.

Ključna sporočila Poročila o okolju v Republiki Sloveniji v 2022 so:
a) Stanje okolja v Sloveniji je generalno gledano zadovoljivo, kar je posledica:
-          boljšega poznavanja virov onesnaževanja in pritiskov na okolje;
-         celovite okoljske politike in celovite okoljske zakonodaje;
-         sistemskega uvajanja okoljskih ciljev v procese načrtovanja in izvajanja drugih politik ki vplivajo na okolje (energetske, prometne, prehranske, industrijske idr.).
b)         Pomembno so se zmanjšali izpusti onesnaževal v zrak, vode in tla. Nezadovoljivo stanje je značilno le za posamična, manjša območja.
c)         Okrepljena so prizadevanja za ohranjanje biotske raznovrstnosti, a jih  bo treba pomembno okrepiti za doseganje ciljev, dogovorjenih na ravni EU.
d)         Bolje ravnamo z odpadki, povečan je delež ločeno zbranih odpadkov in njihova predelava. Izziv ostaja zmanjšanje količine odpadkov oziroma ravnanje z njimi na način, da bodo uporabni kot sekundarne surovine.
e)         Glede hrupa v okolju ostaja izziv število ljudi, ki so ob cestah v urbanih območjih izpostavljeni prekomernemu hrupu v nočnem času.
f)         Najbolj zaskrbljujoči so trendi kazalcev okolja, ki prikazujejo stanje podnebja. Zanje je glede doseganja ciljev ocenjen neugoden (65 %) oziroma nezadosten trend razvoja (35 %).
g)         Negativno sliko kaže tudi ocena glede potrošniških navad Slovencev.
Poročilo potrjuje, da so ključni prihodnji izzivi okoljske politike:
-        prilagajanje na podnebne spremembe;
-        ohranjanje biotske raznovrstnosti;
-        sanacija okoljsko degradiranih območij zaradi prekomernega onesnaženja;
-        še bolj načrtno in na podlagi podatkov spodbujati načrtovanje in izvajanje politik drugih sektorjev (gospodarski, kmetijski, prometni, energetski, turizem idr.) in družbenega razvoja na sploh v smeri doseganja okoljskih ciljev z upoštevanjem zmogljivosti planeta.

PR: MOP