»Predlog Evropske komisije glede digitalizacije vizumskih postopkov pozdravljam, a ob tem predlagam številne dopolnitve za okrepitev ranljivih skupin, večjo zaščito garancij pri varovanju osebnih podatkov ter glede zbiranja in obdelave IP naslova prosilcev,«

»Predlog Evropske komisije glede digitalizacije vizumskih postopkov pozdravljam, a ob tem predlagam številne dopolnitve za okrepitev ranljivih skupin, večjo zaščito garancij pri varovanju osebnih podatkov ter glede zbiranja in obdelave IP naslova prosilcev,« je v predstavitvi poročila na odboru za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE) poudaril evropski poslanec in poročevalec Matjaž Nemec (S&D/SD).

»Številne zahodne države, kot so ZDA, Avstralija, Kanada, pa tudi Rusija, so svoje vizumske politike že povsem digitalizirale. Evropska unija tu močno zaostaja. Čeprav so vloge in odločitve danes že elektronsko evidentirane v vizumskem informacijskem sistemu EU, ostajata dva pomembna koraka še vedno v papirni obliki: prošnja za pridobitev vizuma ter vizumska nalepka,« danes razmere opisuje poslanec Nemec.

»Z novim predlogom Komisije bo po novem prosilec za EU vizum zaprosil preko spletne digitalne platforme, vizum bo nato izdan v digitalni obliki. Podobno kot že vrsto let vstopni kartoni za potovanje z letalom. Z digitalizacijo bo vizumski postopek veliko enostavnejši in cenejši, saj bo v večini primerov potreben zgolj en obisk konzulata ali vizumskega centra,« spremembe za posameznike pojasnjuje Nemec.

»Več digitalizacije pomeni več Evrope! Skupna vizumska politika bo z novim sistemom veliko bolje usklajen med državami članicami. Danes namreč obstaja velika razdrobljenost nacionalnih praks v upravljanju vizumskega postopka in ta negativno vpliva na delovanje celotne vizumske politike ter na dojemanje Evropske unije kot enotnega geografskega subjekta. S predlogom, v kolikor bo uveljavljen, se bo vrzel med državami članicami bistveno zmanjšala. Te sicer ostajajo edine pristojne za obravnavo in odločanje o prošnjah,« dodaja Nemec

»Zaradi prehoda na povsem digitalen sistem, v svojem poročilu predlagam okrepiti zaščitne ukrepe v zvezi z invalidi, prav tako naslavljam vrzeli v primeru omejene digitalne pismenosti kot tudi jezikovnih omejitev. Dodatno predlagam tudi okrepitev pristojnosti in vloge agencije eu-LISA ter nacionalnih organov v različnih fazah obdelave podatkov ter več postopkovnih jamstev za posameznike glede zbiranja in obdelavi IP naslovov, saj z alarmom označen naslov ne sme pomeniti avtomatične izključitve vloge za izdajo vizuma,« zaključuje Nemec.

Vir: Pisarna poslanca Evropskega parlamenta Matjaža Nemca (S&D)