Prva letošnja seja tudi v znamenju potrditve nominirancev za občinska priznanja

Celje, 21. februar 2024 - Mestni svet Mestne občine Celje je na svoji prvi seji v tem letu sprejel dva pomembna strateška dokumenta, ki prinašata razvojne usmeritve na področju športa in kulture. Svetniki so potrdili tudi nominirance za letošnja občinska priznanja, mandat novemu članu mestnega sveta ter skupno obravnavali kar enaindvajset točk.

9. redna seja se je začela s potrditvijo mandata novemu članu mestnega sveta Juretu Glavniku, ki bo za preostanek mandatne dobe v obdobju 2022-2026 nadomestil Bojana Šrota. Med kadrovskimi zadevami je mestni svet med drugim podal tudi soglasje za razrešitev direktorice Celjskega mladinskega centra Sonje Majcen in kot vršilca dolžnosti direktorja imenoval Klemna Sagadina.

Pred bližajočim se praznikom Mestne občine Celje je mestni svet potrdil vseh 15 nominirancev za letošnja občinska priznanja. Na slavnostni prireditvi ob občinskem prazniku, ki ga praznujemo 11. aprila, bodo podeljeni dva zlata, štirje srebrni, štirje bronasti in pet kristalnih celjskih grbov.

Precejšen del seje je bil posvečen področju športa. Mestni svet je potrdil letošnji letni program športa, ki je namenjen sofinanciranju programov za športne aktivnosti otrok in mladine, vrhunski in kakovostni šport, rekreacijo in šport starejših ter razvojne in strokovne naloge na področju športa. Za sredstva letnega programa športa, ki se podeljujejo na podlagi javnega razpisa, je v proračunu za leto 2024 namenjenih 920.050 evrov.

Svetniki so na seji potrdili tudi prvi občinski strateški dokument, namenjen razvoju športa v Mestni občini Celje. Strategija športa v Mestni občini Celje, ki je bila pripravljena za obdobje 2024-2033, naslavlja več športnih področij, njen primarni namen pa je zagotavljati čim bolj optimalne pogoje za razvoj športa v občini in utrditi Celje kot športno središče, polno priložnosti za športno udejstvovanje vseh generacij.

Mestni svet je sprejel tudi Strategijo razvoja kulture v MOC za obdobje 2024-2027, z usmeritvami do leta 2031, ki opredeljuje vizijo razvoja kulture in kulturne politike v Mestni občini Celje. Vsebinsko naslavlja ključna vprašanja, kot so razmerje med javnimi službami in nevladnimi organizacijami na področju kulture, razvoj znanja in kompetenc na področju kulture, prednostne investicije v kulturno infrastrukturo in podaja številne druge usmeritve.

Mestni svet se je na seji seznanil še s poročilom o delu Civilne zaščite MOC v minulem letu. Kot je razvidno iz poročila, so delo CZ zaznamovale številne naravne ujme, še posebej ob julijskih neurjih in avgustovskih poplavah. Poročilo tudi dokazuje, da je bilo sodelovanje na regijski in občinski ravni odlično in da je le z usklajenim delovanjem mogoče občanom zagotoviti hitro in učinkovito pomoč.

Svetniki so potrdili tudi poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Celje, ki je v minulem letu izvedel deset nadzornih pregledov poslovanja in gospodarnosti porabe uporabnikov proračunskih sredstev in razpolaganja s premoženjem občine.

Mestni svet je na seji po skrajšanem postopku in po razpravi sprejel še spremembe in dopolnitve odlokov o ustanovitvi nekaterih javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Celje (Osrednja knjižnica Celje, Pokrajinski muzej Celje, Muzej novejše zgodovine Celje, Celjski mladinski center, Zavod Celeia Celje in SLG Celje). Pri spremembah gre za uskladitev aktov o ustanovitvi z veljavnimi predpisi, ki so bili sprejeti na državni ravni.

V prvi obravnavi so svetniki sprejeli tudi odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Celje. V skladu z odlokom bo MOC namenska sredstva porabila za vzdrževanje območij, pomembnih za ohranitev prostoživečih živali, za postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, krmljenje divjadi, postavitev prometne signalizacije za opozarjanje na divjad ter druge ukrepe varstva okolja in narave.

VIR: MOC